Bolagsstämma

Dokument från tidigare och kommande bolagsstämmor

2017-06-12

2016-07-11

2015-12-17

2015-06-15

2015-02-06

2014-05-08

2013-05-06

2012-05-09

2011-05-18

2010-05-27

2009-05-27

Bolagsordning

Bolagsordning för DIBS Payment Services AB (PUBL)

§1 Firma
Bolagets firma är DIBS Payment Services AB (publ).

§2 Styrelsens säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

§3 Bolagets verksamhet
Bolaget ska utveckla, marknadsföra och driva betalningslösningar för handel, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapitalsgränser
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

§5 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 4 000 000 och högst 16 000 000.

§6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst åtta (8) ledamöter utan suppleanter.

§7 Revisorsgranskning
För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en (1) till två (2) revisorer med högst två (2) suppleanter eller ett (1) till (2) registrerade revisionsbolag.

§8 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse sker genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

§9 Anmälan om deltagande vid bolagsstämma
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämma ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före bolagsstämman, dels anmäla sig hos bolaget den dag som anges i kallelse till stämman. Sistnämnda dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägaren till bolaget anmäler detta på sätt som anges i föregående stycke.

§10 Årsstämma
Årsstämma ska avhållas inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

a) Val av ordförande vid stämman.
b) Upprättande och godkännande av röstlängd.
c) Godkännande av dagordning.
d) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
e) Val av justeringsman.
f) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
g) Beslut om
ii) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
iii) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
iv) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
h) Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer.
i) Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorn.
j) Val av styrelse samt registrerat revisionsbolag eller revisor, samt eventuell revisorssuppleant.
k) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§12 Avstämningsklausul
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lag (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Denne bolagsordning har antagits på årsstämma den 18 maj 2011.

Övrig information
Bolagets organisationsnummer är 556500-5021. Bolaget har bildats i Sverige och registrerades den 24 januari 1995. Bolaget bedrivs som aktiebolag och dess associationsform regleras i aktiebolagslagen (2005:551).

Har du frågor eller behöver hjälp?